วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา จำนวน 13 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง จำนวน 15 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก่าม จำนวน 17 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(สพฐ.)ในเขตตำบลโสกก่ามเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง