วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกหนองปะต่าง บ้านหนองปะต่างหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนงาม-บ่อพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ-ดานม่วง หมู่ที่ 7
2  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อใช้พ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุดับเพลัง(เติมผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง จำนวน 21 วัน อัตราคนละ36 บาท จำนวน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ จำนวน 21 วัน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 31 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา จำนวน 21 วัน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 12 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก่าม จำนวน 21 วัน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง