องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


ตามที่ผู้ว่าราชการจะังหวัดบึงกาฬได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนนัขบ้า ภายใต้ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรสวางควัฒน วรขัตติยรนารี" และปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ตกลงร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในตำบลโสกก่าม  เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

2022-09-23
2022-08-22
2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24