องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ (แปรรูปอาหาร)


ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ  ได้จัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลโสกก่ามเพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับประชาชน รุ่นที่  2 โครงการแปรรูปอาหาร  ฝึกอบรมรุ่นละ 25 คน ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.        ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

2022-09-23
2022-08-22
2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24