องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ (ผลิตภัณฑ์จากคล้า)


ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้ฝึกจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลโสกก่ามเพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับประชาชน  จำนวน 2 รุ่น  โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากคล้า  ระหว่างวันที่  18-22 ตุลาคม  2564  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

2022-09-23
2022-08-22
2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24