รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]
...........................................................................................
ขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โสกก่าม [ 1 ม.ค. 2567 ]
...........................................................................................
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................