องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
สภา อบต. ประธานสภา อบต.

 รองประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905