องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
กองช่าง

     
   นายประดิษฐ  มูลราช
 
  รองปลัด  
  รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  นายรุ่งโรจน์  จันทร์พุทธ
 
   นายช่างโยธา  
   
 
 นายจรุงเกียรติ คำสีทา

นางสาวอรัญญา  เบียนสาย
ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.ช่างโยธา ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าง
   

นายนราศักดิ์  ป้องภัย
 นายสุริยา  โพธิ์สิงห์
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา