องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มเพาะเห็ดตำบลโสกก่าม