องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ
 

 
 ปลัด อบต.  
     
  นายประดิษฐ์  มูลราช
 
  รองปลัด อบต.
 
 
 
 นายพรมรินทร์  ไปนาน นางชลิตา ปํญญารส   นายรุ่งโรจน์  จันทร์พุทธ
 หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  รักษาราชการแทน  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นายเทพบุตร  เทพา
นางวิภารัตน์  บุญชาญ 
 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม