องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

ผลผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก่ การเกษตรกรรม  การเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา  ข้าว และมันสำปะหลัง

การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย

1. ปั๊มน้ำมัน                จำนวนทั้งหมด   13    แห่ง

-  ปั๊มขนาดใหญ่           จำนวน   3    แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันหลอด         จำนวน   6    แห่ง

-  ตู้น้ำมันอัตโนมัติ        จำนวน  4    แห่ง

2. โรงสีข้าว                จำนวน   11   แห่ง

3. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด        จำนวน   15   แห่ง

4. ร้านซ่อมรถ              จำนวน     2   แห่ง