องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนส่ง

ถนนสายหลักที่เชื่อมกับอำเภอ  (ถนนลาดยาง 65% และถนนลูกรัง 35%)

ถนนภายในหมู่บ้าน  (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70% และถนนลูกรัง 30%)

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (สาขาย่อย)                 จำนวน  1   แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ                                     จำนวน 12  แห่ง

ไฟฟ้า

ตำบลโสกก่าม มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะนั้นทางตำบลโสกก่ามได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำธาร , ห้วย                                 จำนวน   5   สาย

บึง , หนอง และอื่น ๆ                        จำนวน   3   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                                           จำนวน   9   แห่ง

บ่อน้ำดิน                                      จำนวน   2    บ่อ

บ่อบาดาล                                     จำนวน   36   บ่อ 

ระบบน้ำประปา                              จำนวน   8   แห่ง