องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-service [ 27 มี.ค. 2567 ]8
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 13 มี.ค. 2567 ]6
3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 มี.ค. 2567 ]5
4 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 มี.ค. 2567 ]5
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป [ 13 มี.ค. 2567 ]7
6 การขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 มี.ค. 2567 ]6
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 13 มี.ค. 2567 ]9
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 มี.ค. 2567 ]8
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 มี.ค. 2567 ]5
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 มี.ค. 2567 ]7
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 มี.ค. 2567 ]6
12 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 ก.ย. 2565 ]36
13 คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 13 ก.ค. 2565 ]36
14 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ก.ค. 2564 ]36
15 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2563 ]113
16 คู่มืองานสาบรรณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]166