องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล [ 23 ธ.ค. 2563 ]82
3 คู่มือการปฏิบัติงานการขอเบิกค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]83
4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 14 ธ.ค. 2563 ]84
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2563 ]78
6 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 5 ธ.ค. 2563 ]83
7 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2563 ]83
8 คู่มืองานสาบรรณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]133
9 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]200
10 คูู่มือการรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 พ.ย. 2561 ]207
11 คู่มือการลงทะเบียนผู้พิการ [ 8 พ.ย. 2561 ]191
12 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2561 ]206
13 คู่มือการชำระภาษีท้องที่ [ 8 พ.ย. 2561 ]206
14 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือน [ 8 พ.ย. 2561 ]202
15 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ย. 2561 ]199
16 คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์ [ 8 พ.ย. 2561 ]206
17 คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 8 พ.ย. 2561 ]202
18 คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2561 ]195
19 คู่มือการรับนักเรียนเข้าก่อนระดับปฐมศึกษา [ 8 พ.ย. 2561 ]181
20 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 8 พ.ย. 2561 ]187
 
หน้า 1|2