องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สวนเสวน...[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 193]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 141]
 
  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบเพื่อป้องกันกา...[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 200]
 
  กิจกรรม Kick off วันปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคง...[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยบังบาตรภูวัวถ้ำพระ[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 385]
 
  กิจกรรม Big cleaning day[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 162]
 
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักย...[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 245]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย...[วันที่ 2020-03-07][ผู้อ่าน 171]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 162]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6